Zorguitvoer

Toegang tot de woning
De woning dient voor de medewerkers toegankelijk te zijn op het moment dat de zorg wordt verleend. De medewerkers nemen géén sleutels in beheer, maar maken, indien nodig, gebruik van een sleutelkastje met code of andere systemen voor toegang tot de woning. In uitzonderlijke situaties kunnen over de toegang tot de woning afspraken worden gemaakt die vastgelegd worden in een overeenkomst en in het zorgplan.


Als u niet thuis bent op het afgesproken tijdstip neemt de medewerker een aantal stappen om te achterhalen of u ook daadwerkelijk niet thuis bent. Het kan namelijk zijn dat u onwel bent geworden of bent gevallen en daardoor de deur niet kunt openen. Ook neemt de medewerker contact op met uw contactpersoon. Als na alle acties het vermoeden blijft bestaan dat u wel thuis bent kan de medewerker de politie inschakelen om de toegang tot uw woning te forceren (de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening).


Medicatiebeleid
In principe beheert u zelf uw medicijnen. Als dit niet (meer) mogelijk is, biedt het wijkteam u hierbij ondersteuning op basis van het medicatiebeleid van Pantein. Dit medicijnbeleid speelt in op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfregie.


Vrijheidsbeperkende maatregelen
Pantein vindt het belangrijk dat u veilig en plezierig thuis kunt blijven wonen. Op basis van de actuele wetgeving mogen er door de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. Indien er zich situaties voordoen waarbij er gevaar optreedt voor u, uw dierbaren of de omgeving gaan wij in gesprek met familie en/of mantelzorg, de huisarts en andere betrokken hulpverleners om hiervoor een alternatieve oplossing te zoeken. Deze alternatieve oplossing wordt vastgelegd in het zorgplan en binnen zes weken geëvalueerd.


Wilsverklaring/Reanimatie
In geval van een hartstilstand is er geen tijd of mogelijkheid om te overleggen. Het is dus belangrijk dat uw wijkteam weet wat uw wensen zijn met betrekking tot reanimatie.


Thuiszorgmedewerkers worden niet geschoold in reanimatie omdat dit zelden voorkomt in de thuissituatie. Een medewerker die niet deskundig en bekwaam is, is niet verplicht te reanimeren, maar wel tot handelend optreden (bijvoorbeeld 112 bellen).


Indien u niet gereanimeerd wilt worden respecteert Pantein deze wens. Om dat kenbaar te maken is het van belang dat u een niet-reanimeren penning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) gebruikt. De penning is een niet-reanimeren verklaring, die u zichtbaar voor anderen draagt. Met deze penning verbiedt u onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie.