Zorgverlening

Onze zorgverleners bepalen samen met u welke zorg, behandeling en dienstverlening er nodig is. Naast onze medewerkers zijn er ook vrijwilligers werkzaam in het zorgcentrum om extra ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld samen met u een wandeling maken, de krant lezen of een praatje maken. Daarnaast bieden vrijwilligers ook hulp bij activiteiten. Ook uw familie en vrienden spelen een belangrijke rol in het bieden van ondersteuning aan u.

 

Indicatie en zorgprofiel
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op basis van uw zorgbehoefte voor welk zorgprofiel u in aanmerking komt. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Op basis van dit zorgprofiel, uw wensen en behoeften vullen de medewerkers van Zorgcentra Pantein de zorg, behandeling en dienstverlening in. Daarbij staat kwaliteit van leven centraal.

 

Als uw indicatie na verloop van tijd moet worden aangepast, omdat u bijvoorbeeld meer zorg en ondersteuning nodig heeft, dan gaan we hierover met u (en uw eerste contactpersoon) in gesprek.

 

Huisarts of specialist ouderengeneeskunde
Als u een indicatie voor zorg zonder een behandeling krijgt, kunt u zelf een huisarts kiezen. Als u een zorgprofiel ‘Zorg met behandeling’ heeft, neemt een specialist ouderengeneeskunde de rol van uw huisarts over.

 

De specialist ouderengeneeskunde stelt samen met u, uw eerste contactpersoon en de andere zorgverleners uw individuele zorg- en behandelplan op en is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en behandeling. Indien nodig krijgt u hulp van een diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker. In uw zorgdossier wordt vastgelegd welke zorgverleners verantwoordelijk zijn voor uw zorg en behandeling.

 

De verpleegkundige van uw zorgteam speelt een belangrijke rol in de coördinatie van uw zorg. Zij monitort of het nodig is om de specialist ouderengeneeskunde of een andere behandelaar tussentijds in te schakelen. Ook helpt de verpleegkundige u om bijvoorbeeld voedings- of beweegadviezen in uw dagelijks leven toe te passen.

 

Passende zorg in de laatste fase van uw leven
Hoe de laatste weken, maanden of jaren van uw leven eruit gaan zien, is moeilijk te voorspellen. Maar u heeft waarschijnljik wel ideeën over hoe u het graag zou willen. Praat erover met uw familie, vrienden en met uw arts. Bijvoorbeeld: zijn er misschien behandelingen die u later niet meer wilt? Welke begeleiding wilt u graag van uw arts? Het geeft rust als u weet dat de mensen om u heen en uw arts weten wat u belangrijk vindt. Zij kunnen u dan de zorg geven die bij u en uw situatie past. Klik hier voor de keuzehulp om uw wensen voor zorg en behandeling te verkennen.


Zorgplan
In het zorgplan leggen we vast hoe u wilt leven en welke hulp daarbij nodig is. We hechten veel waarde aan uw persoonlijke inbreng en tevredenheid. De afgesproken zorg en de wijze waarop deze worden verleend, wordt daarom regelmatig met u besproken en zo nodig bijgesteld. Iedere verandering in de zorg- en hulpverlening bespreken we met elkaar en wordt in het zorgplan vastgelegd. Indien de zorgverlening niet meer op een verantwoorde wijze geboden kan worden, gaan we samen op zoek naar een andere zorgvorm.

 

Lees hier meer over het zorgplan.

 

Contactpersoon Zorg
U en uw familie/vertegenwoordiger krijgen een vaste contactpersoon binnen het zorgteam, de zogenaamde contactpersoon Zorg. Deze behartigt uw belangen, zorgt voor een goede planning van zorg en is actief betrokken bij de bespreking van uw zorgplan. U kunt bij de contactpersoon Zorg terecht met al uw vragen of als er problemen zijn omtrent de zorg of het verblijf. Wanneer uw contactpersoon Zorg afwezig is, kunt u ook terecht bij één van de andere verzorgenden.

 

Binnen het zorgteam heeft iedere medewerker een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld kwaliteit of veiligheid.

 

De wijkmanager is eindverantwoordelijk voor de (zorg)teams, die op zijn/haar locatie werkzaam zijn.

   

Caren

Het computerprogramma Caren helpt u de zorg zo te organiseren dat het aansluit bij uw situatie. Zo kunt u via Caren:

  • Via een kalender afspraken plannen en organiseren samen met uw familie/mantelzorgers.
  • Notities bijhouden om belangrijke zaken niet te vergeten.
  • Anderen, die u vertrouwt, toegang geven tot informatie in Caren.
  • Via berichten kunnen uw mantelzorgers onderling gedachten, ervaringen en ideeën uitwisselen.

 

Ook kunt u Caren koppelen aan Pantein en dan kunt u ook uw zorgplan inzien. In het zorgplan zijn alle afspraken over uw zorg vastgelegd. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg of begeleiding, hebben toegang tot deze informatie.

 

Op www.carenzorgt.nl kunt u zich aanmelden. Hiervoor heeft u uw cliëntnummer nodig. U ontvangt daarna automatisch een brief met een toegangscode.
De handleiding geeft u een uitleg over het programma Caren. 


Persoonsgerichte zorg, zorg waar u het mee eens bent
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en zelf keuzes te maken. Zelf beslissen wat u belangrijk vindt, hoe u uw dag doorbrengt en waar u woont. Maar ook mogen bepalen wat u wilt eten of drinken en welke medicijnen of behandeling u wilt. Dit geldt ook voor mensen met dementie, die hun wensen niet goed meer aan kunnen geven of de gevolgen van hun keuzes niet meer begrijpen of overzien. In de gezondheidszorg spreken we dan van mensen die wilsonbekwaam zijn. Zij hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar bij Pantein vinden we dat dit zoveel mogelijk bestaat uit waar zij zelf voor (zouden) kiezen. Daarover gaan onze zorgverleners met u in gesprek. De afspraken worden vastgelegd in het cliëntdossier.

Lees meer over vrijwillige en onvrijwillige zorg


Vertegenwoordiging
Het is belangrijk dat uw belangen goed worden vertegenwoordigd. We gaan ervan uit dat u zelfstandig beslissingen kunt nemen totdat het tegendeel blijkt. Er kan echter altijd een situatie ontstaan waarin u, soms tijdelijk, niet goed voor uw eigen belangen op kunt komen. Ook is het mogelijk dat u bepaalde beslissingen zelf niet meer kunt nemen of de gevolgen van uw beslissingen niet meer kunt overzien. Uw arts spreekt met u af wie uw belangen vertegenwoordigt in een dergelijke situatie. U kunt zelf iemand schriftelijk machtigen.

 

Wanneer u geen schriftelijke machtiging afgeeft, behartigt uw partner uw belangen. Als dit niet mogelijk is, dan treedt een ouder, kind, broer of zus als vertegenwoordiger op. Als dit niet mogelijk is of als familieleden er onderling niet uitkomen, kan aan de kantonrechter worden gevraagd een mentor aan te stellen. Een mentor behartigt uw persoonlijke belangen net zoals de vertegenwoordiger. Hij/zij neemt dus beslissingen over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

 

Als u uw financiële zaken niet meer wilt of kunt regelen, dient u een zaakwaarnemer aan te wijzen. Als er geen zaakwaarnemer is, kan er via de kantonrechter ook een bewindvoerder worden aangesteld voor het behartigen van uw financiële belangen.

 

De vertegenwoordiging voor persoonlijke belangen wordt vastgelegd in het zorgplan. Bewindvoering wordt vastgelegd bij de cliëntenadministratie.

 

Uw arts beoordeelt of er sprake is van een situatie waarin u (tijdelijk) niet meer bepaalde beslissingen kunt nemen of de gevolgen van uw beslissingen kunt overzien. Op zo’n moment overlegt de arts met uw vertegenwoordiger. Bij elke beslissing staat uw belang voorop. De vertegenwoordiger wordt betrokken bij het opstellen en wijzigen van het zorgplan.

In het geval dat de vertegenwoordiger en de arts van mening verschillen zonder zicht op een oplossing, blijft de arts verantwoordelijk en neemt de uiteindelijke beslissing.

 

Arbeidsomstandigheden
Zorgverleners zijn verplicht te werken volgens de richtlijnen van de Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers in sommige situaties beschermende materialen, zoals handschoenen, dragen. Wanneer er intensieve zorg nodig is, kan het nodig zijn om samen met u de inrichting van het appartement aan te passen, zodat die zorg verantwoord geleverd kan worden.

Goede arbeidsomstandigheden hebben ook te maken met een goede en respectvolle omgang met elkaar.


Persoonlijke verzorging

U zorgt zelf voor persoonlijke verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep, tandpasta en scheerspullen. Zorgcentra Pantein betaalt de producten die met de zorgverlening te maken hebben, zoals handschoenen.

 

Medicatiebeleid
Het medicijnbeleid van Zorgcentra Pantein gaat uit van uw zelfstandigheid en uw mogelijkheden. In principe beheert u zelf uw medicijnen. Als dit niet op een veilige manier kan, biedt het zorgteam u hierbij ondersteuning.

 

Tandarts
U kunt zelf een tandarts kiezen. Als u een zorgprofiel ‘Zorg met behandeling’ heeft, kunt u ook kiezen voor een tandarts van Pro-Da. Deze is aan het zorgcentrum verbonden en uw behandeling vindt in dat geval (zoveel mogelijk) in het zorgcentrum plaats. Voor meer informatie over de dienstverlening van Pro-Da kunt u hun website raadplegen.

 

Palliatieve zorg en euthanasie
Bij ernstige ziekte en in de fase rond het levenseinde kan uw arts veel voor u doen om uw klachten en lijden te verlichten en u en uw naasten te ondersteunen. We spreken dan van palliatieve zorg. Het is in de meeste gevallen mogelijk om met goede palliatieve zorg antwoorden te vinden op uw vragen en behoeftes. De arts gaat met u, en indien nodig of gewenst met uw vertegenwoordiger, na wat voor u belangrijk is om te komen tot besluitvorming.

Maar er kan een situatie ontstaan waarin met palliatieve zorg de klachten en het lijden niet op een aanvaardbare wijze kunnen worden verlicht. Voor die situatie kan bij u de wens tot euthanasie - of hulp bij zelfdoding – ontstaan. De specialist ouderengeneeskunde gaat op uw verzoek hierover met u in gesprek. De artsen van Zorgcentra Pantein handelen volgens de bepalingen van de Euthanasiewet 2002. Euthanasie wordt binnen Zorgcentra Pantein beschouwd als een uiterst middel, als met de normale medische zorg geen antwoorden meer gevonden kunnen worden.